Materiały (towary) niebezpieczne to takie materiały i przedmioty, których przewóz - na * podstawie przepisów jest zabroniony albo dopuszczony jedynie na warunkach określonych w przepisach ADR.

ADR to umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. pod auspicjami Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych, opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego, ratyfikowana przez Polskę w 1975r. Przepisy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim (z początkiem roku nieparzystego). Tak, więc najnowsza wersja ADR pochodzi z 01.01.2003r.i od tego czasu jest stosowana w Europie. 

Nowa struktura ADR uwzględnia zalecenia oraz modelowe przepisy ONZ w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych (the Model regulations and United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - ONZ pub. ST/SG/AC 10/11/Rev.3), Przepisy międzynarodowe dot. transportu morskiego materiałów niebezpiecznych (the International Maritime Dangerous Goods Code of the International Maritime Organization - IMDG), Techniczne Instrukcje Bezpieczeństwa w transporcie lotniczym materiałów niebezpiecznych (the Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air of the International Civil Aviation Organization - ICAO) oraz regulacje dotyczace drogowego transportu materiałów nieebzpiecznych (the Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail)

 

Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych

Materiały niebezpieczne są klasyfikowane w jednej z 13 klas. Każdy z materiałów posiada własną pozycję oznaczoną czteroliterowym numerem UN i jest przydzielony do jednej z trzech grup pakowania (PG). Te cztery informacje (UN, nazwa wg ADR, klasa i PG) w zupełności wystarczą do identyfikacji każdego niebezpiecznego materiału.
Poszczególne pozycje w różnych klasach zostały zaopatrzone w numer UN (ONZ).

Stosowane są następujące rodzaje pozycji:

ü      Pozycje indywidualne dla materiałów lub przedmiotów dobrze zdefiniowanych, w tym materiałów obejmujących szereg izomerów,

ü      Pozycje ogólne dla dobrze zdefiniowanej grupy materiałów lub przedmiotów, które nie są pozycjami inaczej nie określone (i.n.o.),

ü      Pozycje szczegółowe i.n.o., obejmujące grupę materiałów lub przedmiotów o zdefiniowanych właściwościach chemicznych lub technicznych, inaczej nie określone,

ü      Pozycje ogólne i.n.o., obejmujące grupę materiałów lub przedmiotów mających jedną lub więcej właściwości niebezpiecznych, inaczej nie określone.

Materiały niebezpieczne są klasyfikowane na podstawie następującego uszeregowania pierwszeństwa stwarzanego zagrożenia:

1.      Materiały klasy 7 (z wyjątkiem materiałów promieniotwórczych w sztukach przesyłki wyłączonych, gdzie pierwszeństwo mają inne właściwości niebezpieczne);

2.      Materiały klasy 1;

3.      Materiały klasy 2;

4.      Materiały wybuchowe ciekłe odczulone klasy 3;

5.      Materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone klasy 4.1;

6.      Materiały piroforyczne klasy 4.2;

7.      Materiały klasy 5.2;

8.      Materiały klasy 6.1 lub klasy 3, które, na podstawie ich toksyczności inhalacyjnej, powinny być zaliczone do I grupy pakowania. Materiały spełniające kryteria klasyfikacyjne klasy 8 i mające toksyczność inhalacyjną dla pyłów i mgieł (LC50) w zakresie I grupy pakowania a toksyczność doustną lub dermalną tylko w zakresie III grupy pakowania lub mniejszą, powinny być kierowane do klasy 8;

9.      Materiały zakaźne klasy 6.2.

 

Klasy

 

Materiały niebezpieczne objęte tytułem klasy definiowane są na podstawie ich właściwości do odpowiedniej klasy. Zaklasyfikowanie materiału niebezpiecznego do klasy i do grupy pakowania wykonywane jest na podstawie kryteriów zawartych w przepisach ADR. Przypisanie materiałowi lub przedmiotowi niebezpiecznemu jednego lub kilku zagrożeń dodatkowych dokonuje się na podstawie kryteriów klasy lub klas odpowiadających tym zagrożeniom, wymienionym odpowiednio w przepisach ADR.

                                

 

Klasa 1 : Materiały i przedmioty wybuchowe

 

Materiały i przedmioty wybuchowe - grupa ta zawiera materiały wybuchowe i pirotechniczne wyszczególnione w 1 klasie i 6 podklasach.

 

Materiały wybuchowe: materiały stałe lub ciekłe (lub mieszaniny materiałów) mogące wydzielać w wyniku reakcji chemicznej gazy o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia w otaczającym środowisku.

Materiały pirotechniczne: materiały lub mieszaniny materiałów przewidziane do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu lub dymu lub kombinacji tych efektów w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się egzotermicznej reakcji chemicznej.

 

Wyróżniamy podklasy:

Podklasa 1.1  Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie wybuchem masowym.

Podklasa 1.2 Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie rozrzutem, ale nie wybuchem masowym.

Podklasa 1.3 Materiały i przedmioty stwarzające zagrożenie pożarem i małe zagrożenie wybuchem lub rozrzutem lub oba te zagrożenia, ale które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym.

Podklasa 1.4 Materiały i przedmioty, które stwarzają tylko małe zagrożenie w przypadku zapalenia lub zainicjowania podczas przewozu.

Podklasa 1.5 Materiały bardzo mało wrażliwe stwarzające zagrożenie wybuchem masowym, które są na tyle niewrażliwe, że istnieje małe prawdopodobieństwo ich zainicjowania lub przejścia od palenia do detonacji w normalnych warunkach przewozu.

Podklasa 1.6 Przedmioty skrajnie niewrażliwe, które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym.

 

Klasa 2: Gazy

 

Klasyfikacja gazów obejmuje czyste gazy, mieszaniny gazów, mieszaniny jednego lub więcej gazów z jednym lub więcej innymi materiałami i przedmiotami zawierającymi takie materiały.

 

Gazami są materiały, które:

 

Materiały i przedmioty klasy 2 zaklasyfikowane do różnych pozycji pod 2.2.2.3, zaliczone są do jednej z następujących grup zgodnie z ich właściwościami niebezpiecznymi:

 

W Modelowych Przepisach ONZ, w Kodeksie IMDG oraz w Instrukcjach Technicznych ICAO dotyczących bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych drogą lotniczą, gazy zaliczane są, na podstawie zagrożenia dominującego, do jednej z trzech następujących podklas:

Podklasa 2.1 Gazy palne (odpowiadające grupom oznaczonym literą F);

Podklasa 2.2 Gazy niepalne, nietrujące (odpowiadające grupom oznaczonym literami A lub O);

Podklasa 2.3 Gazy trujące (odpowiadające grupom oznaczonym literą T, tzn. T, TF, TC,TO, TFC i TOC).

 

Klasa 3: Materiały ciekłe zapalne

 

Klasa 3 obejmuje materiały i przedmioty zawierające materiały tej klasy, które:

Klasa 3 obejmuje również:

 

Klasa 4: Materiały stałe zapalne

 

W tej grupie wyszczególniono 3 klasy:

Podklasa 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone

Klasa 4.1 obejmuje materiały i przedmioty zapalne, materiały wybuchowe odczulone, które są stałe zgodnie z kryterium podanym pod literą (a) w definicji "materiału stałego" w rozdziale 1.2.1 oraz materiały samoreaktywne ciekłe lub stałe.

Do klasy 4.1 należą następujące grupy:

Podklasa 4.2: Materiały samozapalne

Klasa 4.2 obejmuje:

Podklasa 4.3: Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne

Klasa 4.3 obejmuje materiały, które reagując z wodą wydzielają gazy palne mogące tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe, oraz przedmioty zawierające takie materiały.

 

Klasa 5: Materiały utleniające i nadtlenki organiczne

 

W tej grupie wyszczególniono 2 klasy:

Podklasa 5.1: Materiały utleniające

Klasa 5.1 obejmuje materiały, które same nie zawsze są palne, mogą jednak wskutek wydzielania tlenu powodować zapalenie lub podtrzymywanie palenia innego materiału, oraz przedmioty zawierające takie materiały.

Podklasa 5.2: Nadtlenki organiczne

Klasa 5.2 obejmuje nadtlenki organiczne i formulacje nadtlenków organicznych.

Materiały klasy 5.2 dzielą się następująco:

ü      P1 Nadtlenki organiczne, bez temperatury kontrolowanej

ü      P2 Nadtlenki organiczne, temperatura kontrolowana.

Nadtlenki organiczne podatne są na rozkład egzotermiczny w normalnej lub podwyższonej temperaturze. Rozkład może być inicjowany przez: ciepło, kontakt z zanieczyszczeniami (np. kwasami, związkami metali ciężkich, aminami), tarcie lub uderzenie. Szybkość rozkładu wzrasta wraz z temperaturą i jest zróżnicowana w zależności od formulacji nadtlenku organicznego. W wyniku rozkładu mogą wydzielać się szkodliwe lub palne gazy albo pary.

 

Klasa 6: Substancje toksyczne i zakaźne

 

W tej grupie wyróżniono 2 klasy:

Podklasa 6.1 Materiały trujące

Klasa 6.1 obejmuje materiały, które są znane z doświadczenia lub które z punktu widzenia badań na zwierzętach można uznać, że w odpowiednio małych ilościach są zdolne podczas jednorazowego lub krótkotrwałego działania do spowodowania uszczerbku na zdrowiu człowieka, lub jego śmierci wskutek wdychania, przenikania przez skórę lub połknięcia.

Podklasa 6.2 Materiały zakaźne

Klasa 6.2 obejmuje materiały zakaźne. Są one znane lub w uzasadniony sposób podejrzewane, że zawierają patogeny. Patogeny definiowane są jako drobnoustroje (włącznie z bakteriami, wirusami, riketsjami, pasożytami i grzybami) lub drobnoustroje rekombinowane (hybrydy lub mutanty), o których wiadomo lub są w uzasadniony sposób podejrzane, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub zwierząt. Dla potrzeb niniejszej klasy, wirusy, drobnoustroje, jak również przedmioty skażone nimi, powinny być uważane za materiały tej klasy.

 

Klasa 7: Materiały promieniotwórcze

 

Materiał promieniotwórczy oznacza każdy materiał zawierający izotopy promieniotwórcze, w którym zarówno stężenie promieniotwórcze jak i całkowita aktywność w przesyłce przekraczają wartości określone pod 2.2.7.7.2.1 do 2.2.7.7.2.6 przepisów ADR.

 

W rozumieniu ADR następujące materiały promieniotwórcze nie należą do klasy 7:

 

Sztuki przesyłki i opakowania zbiorcze powinny być zaliczone do jednej z kategorii: I-BIAŁEJ, II-ŻÓŁTEJ lub III-ŻÓŁTEJ, zgodnie z warunkami określonymi w tabeli 2.2.7.8.4 i z następującymi wymaganiami:

·        dla określenia kategorii sztuki przesyłki lub opakowania zbiorczego, powinien być uwzględniony zarówno wskaźnik transportowy (TI) jak i poziom promieniowania na powierzchni. Jeżeli wskaźnik transportowy odpowiada warunkom jednej kategorii, a poziom promieniowania na powierzchni odpowiada warunkom innej kategorii, to sztuka przesyłki lub opakowanie zbiorcze powinny być zakwalifikowane do wyższej kategorii. W tym przypadku kategorię I-BIAŁĄ uważa się za najniższą;

·        wskaźnik transportowy powinien być określony zgodnie z procedurą podaną pod 2.2.7.6.1.1 i 2.2.7.6.1.2;

·        jeżeli poziom promieniowania na powierzchni jest większy niż 2 mSv/h, to sztuka przesyłki lub opakowanie zbiorcze powinno być przewożone na warunkach używania wyłącznego, z uwzględnieniem wymagań podanych pod 7.5.11, CV33(3.5) (a);

·        sztuka przesyłki przewożona w warunkach specjalnych powinna być zaliczona do kategorii III-ŻÓŁTEJ;

·        opakowanie zbiorcze, zawierające przesyłki przewożone w specjalnych warunkach, powinno być zaliczone do kategorii III-ŻÓŁTEJ.

 

Kategoria I BIAŁA

Przesyłki o wartości Wskaźnika Transportowego (TI) = 0 i o maksymalnym poziomie promieniowania nie większym niż 0,005 mSv/h.

Kategoria II ŻÓŁTA

Przesyłki o wartości Wskaźnika Transportowego (TI) wyższym niż 0 lecz nie większym od 1 i o maksymalnym poziomie promieniowania wyższym od 0,005 mSv/h lecz nie większym niż 0,5 mSv/h.

Kategoria III ŻÓŁTA

Przesyłki o wartości Wskaźnika Transportowego (TI) wyższym niż 1 lecz nie większym od 10 i o maksymalnym poziomie promieniowania wyższym od 0,5 mSv/h lecz nie większym niż 2 mSv/h.

Kategoria III ŻÓŁTA (przewożone na warunkach używania wyłącznego)

Przesyłki o wartości Wskaźnika Transportowego (TI) większej od 10 i o maksymalnym poziomie promieniowania wyższym od 2 mSv/h lecz nie większym niż 10 mSv/h

 

Klasa 8: Materiały żrące

 

Materiały żrące to materiały i przedmioty które atakują tkankę nabłonkową skóry lub błony śluzowej, oraz materiały, które w razie wycieku mogą uszkodzić lub zniszczyć inne towary lub środki transportu.

 

Klasa 8 obejmuje materiały i przedmioty zawierające materiały niniejszej klasy, które wskutek działania chemicznego atakują tkankę nabłonkową skóry lub błony śluzowej, jeśli wejdą z nią w kontakt, oraz materiały, które w razie wycieku mogą uszkodzić lub zniszczyć inne towary lub środki transportu, a także mogą powodować inne zagrożenia. Tytuł niniejszej klasy obejmuje również materiały, które tworzą żrącą ciecz tylko w obecności wody, lub które wydzielają żrące pary lub mgły wobec naturalnej wilgoci powietrza.

 

Klasa 9: Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

 

Różne materiały i przedmioty niebezpieczne to materiały i przedmioty, które podczas przewozu stwarzają zagrożenie inne niż materiały określone w pozostałych klasach.

 

Materiały i przedmioty klasy 9 dzielą się następująco:

 

Nalepki

Każda klasa materiałów niebezpiecznych jest oznaczona odrębnymi nalepkami. Poniżej przedstawione są wszystkie obowiązujące nalepki ADR 2002.

Klasa 1

Substancje i przedmioty wybuchowe


Podklasa 1.1, 1.2, 1.3

Nazwa: Substancje i przedmioty wybuchowe
Nalepki na przesyłkach: powinny mieć kształt kwadratu obróconego o kąt 45° (kształt rombu), o długości boku co najmniej 100 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od krawędzi, powinna przebiegać, równolegle do niej, linia o takim samym kolorze jak kolor symbolu. Ze względu na wielkość sztuki przesyłki podane wymiary nalepek mogą być zmniejszone pod warunkiem, że nalepki pozostaną dobrze widoczne.
Nalepki na pojazdach: minimalne wymiary: 250 x 250 mm (wyjątkowo dopuszczalne 100 x 100 mm), wewnątrz nalepki w odległości 12,5 mm od jej krawędzi, powinna przebiegać równoległa linia w tym samym kolorze co kolor symbolu
** Miejsce na wpisanie podklasy; nie należy wypełniać w przypadku gdy skłonność do wybuchu jest zagrożeniem dodatkowym,
* Miejsce na wpisanie grupy zgodności; nie należy wypełniać w przypadku gdy skłonność do wybuchu jest zagrożeniem dodatkowym.

Podklasa 1.4

Nazwa: Substancje i przedmioty wybuchowe
Nalepki na przesyłkach: powinny mieć kształt kwadratu obróconego o kąt 45° (kształt rombu), o długości boku co najmniej 100 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od krawędzi, powinna przebiegać, równolegle do niej, linia o takim samym kolorze jak kolor symbolu. Ze względu na wielkość sztuki przesyłki podane wymiary nalepek mogą być zmniejszone pod warunkiem, że nalepki pozostaną dobrze widoczne.
Nalepki na pojazdach: minimalne wymiary: 250 x 250 mm (wyjątkowo dopuszczalne 100 x 100 mm), wewnątrz nalepki w odległości 12,5 mm od jej krawędzi, powinna przebiegać równoległa linia w tym samym kolorze co kolor symbolu
Cyfra "1.4": czarna, numer podklasy powinien mieć ok. 30 mm wysokości i ok. 5 mm grubości,

Podklasa 1.5

Nazwa: Substancje i przedmioty wybuchowe
Nalepki na przesyłkach: powinny mieć kształt kwadratu obróconego o kąt 45° (kształt rombu), o długości boku co najmniej 100 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od krawędzi, powinna przebiegać, równolegle do niej, linia o takim samym kolorze jak kolor symbolu. Ze względu na wielkość sztuki przesyłki podane wymiary nalepek mogą być zmniejszone pod warunkiem, że nalepki pozostaną dobrze widoczne.
Nalepki na pojazdach: minimalne wymiary: 250 x 250 mm (wyjątkowo dopuszczalne 100 x 100 mm), wewnątrz nalepki w odległości 12,5 mm od jej krawędzi, powinna przebiegać równoległa linia w tym samym kolorze co kolor symbolu
Cyfra "1.5": czarna, numer podklasy powinien mieć ok. 30 mm wysokości i ok. 5 mm gr.,

Podklasa 1.6

Nazwa: Substancje i przedmioty wybuchowe
Nalepki na przesyłkach: powinny mieć kształt kwadratu obróconego o kąt 45° (kształt rombu), o długości boku co najmniej 100 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od krawędzi, powinna przebiegać, równolegle do niej, linia o takim samym kolorze jak kolor symbolu. Ze względu na wielkość sztuki przesyłki podane wymiary nalepek mogą być zmniejszone pod warunkiem, że nalepki pozostaną dobrze widoczne.
Nalepki na pojazdach: minimalne wymiary: 250 x 250 mm (wyjątkowo dopuszczalne 100 x 100 mm), wewnątrz nalepki w odległości 12,5 mm od jej krawędzi, powinna przebiegać równoległa linia w tym samym kolorze co kolor symbolu
Cyfra "1.5": czarna, numer podklasy powinien mieć ok. 30 mm wysokości i ok. 5 mm grubości,
* Miejsce na wpisanie grupy zgodności; nie należy wypełniać w przypadku gdy skłonność do wybuchu jest zagrożeniem dodatkowym.

 

Klasa 2

Gazy


Podklasa 2.1

Nazwa: Gazy palne
Nalepki na przesyłkach: powinny mieć kształt kwadratu obróconego o kąt 45° (kształt rombu), o długości boku co najmniej 100 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od krawędzi, powinna przebiegać, równolegle do niej, linia o takim samym kolorze jak kolor symbolu. Ze względu na wielkość sztuki przesyłki podane wymiary nalepek mogą być zmniejszone pod warunkiem, że nalepki pozostaną dobrze widoczne.
Nalepki na pojazdach: minimalne wymiary: 250 x 250 mm, wewnątrz nalepki w odległości 12,5 mm od jej krawędzi, powinna przebiegać równoległa linia w tym samym kolorze co kolor symbolu

Podklasa 2.2

Nazwa: Gazy niepalne i nietrujące
Nalepki na przesyłkach: powinny mieć kształt kwadratu obróconego o kąt 45° (kształt rombu), o długości boku co najmniej 100 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od krawędzi, powinna przebiegać, równolegle do niej, linia o takim samym kolorze jak kolor symbolu. Ze względu na wielkość sztuki przesyłki podane wymiary nalepek mogą być zmniejszone pod warunkiem, że nalepki pozostaną dobrze widoczne.
Nalepki na pojazdach: minimalne wymiary: 250 x 250 mm, wewnątrz nalepki w odległości 12,5 mm od jej krawędzi, powinna przebiegać równoległa linia w tym samym kolorze co kolor symbolu
Butle do gazów klasy 2, ze względu na swój kształt, ustawienie i urządzenia mocujące podczas przewozu, mogą być zaopatrzone w nalepki o podanych wzorach lecz o wymiarach zmniejszonych zgodnie z wartościami podanymi w normie ISO 72225:1994 "Butle do gazu - nalepki ostrzegawcze", z przeznaczeniem do umieszczania na niecylindrycznej części butli.

Podklasa 2.3

Nazwa: Gazy trujące
Nalepki na przesyłkach: powinny mieć kształt kwadratu obróconego o kąt 45° (kształt rombu), o długości boku co najmniej 100 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od krawędzi, powinna przebiegać, równolegle do niej, linia o takim samym kolorze jak kolor symbolu. Ze względu na wielkość sztuki przesyłki podane wymiary nalepek mogą być zmniejszone pod warunkiem, że nalepki pozostaną dobrze widoczne.
Nalepki na pojazdach: minimalne wymiary: 250 x 250 mm, wewnątrz nalepki w odległości 12,5 mm od jej krawędzi, powinna przebiegać równoległa linia w tym samym kolorze co kolor symbolu

 

Klasa 3

Materiały ciekłe zapalne

Nazwa: Materiały ciekłe zapalne
Nalepki na przesyłkach: powinny mieć kształt kwadratu obróconego o kąt 45° (kształt rombu), o długości boku co najmniej 100 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od krawędzi, powinna przebiegać, równolegle do niej, linia o takim samym kolorze jak kolor symbolu. Ze względu na wielkość sztuki przesyłki podane wymiary nalepek mogą być zmniejszone pod warunkiem, że nalepki pozostaną dobrze widoczne.
Nalepki na pojazdach: minimalne wymiary: 250 x 250 mm, wewnątrz nalepki w odległości 12,5 mm od jej krawędzi, powinna przebiegać równoległa linia w tym samym kolorze co kolor symbolu

 

Klasa 4

Materiały stałe zapalne

 

Podklasa 4.1

Nazwa: Materiały stałe zapalne, samoreaktywne i materiały wybuchowo odczulone
Nalepki na przesyłkach: powinny mieć kształt kwadratu obróconego o kąt 45° (kształt rombu), o długości boku co najmniej 100 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od krawędzi, powinna przebiegać, równolegle do niej, linia o takim samym kolorze jak kolor symbolu. Ze względu na wielkość sztuki przesyłki podane wymiary nalepek mogą być zmniejszone pod warunkiem, że nalepki pozostaną dobrze widoczne.
Nalepki na pojazdach: minimalne wymiary: 250 x 250 mm, wewnątrz nalepki w odległości 12,5 mm od jej krawędzi, powinna przebiegać równoległa linia w tym samym kolorze co kolor symbolu
Nalepka zgodna ze wzorem nr 4.1 oznacza również, że dany produkt może być palny; nie wymaga zatem nalepki zgodnej ze wzorem nr 3, dla substancji samoreaktywnych typu B powinna być dodatkowo stosowana nalepka zgodna ze wzorem nr 1

 

 

Podklasa 4.2

Nazwa: Materiały samozapalne
Nalepki na przesyłkach: powinny mieć kształt kwadratu obróconego o kąt 45° (kształt rombu), o długości boku co najmniej 100 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od krawędzi, powinna przebiegać, równolegle do niej, linia o takim samym kolorze jak kolor symbolu. Ze względu na wielkość sztuki przesyłki podane wymiary nalepek mogą być zmniejszone pod warunkiem, że nalepki pozostaną dobrze widoczne.
Nalepki na pojazdach: minimalne wymiary: 250 x 250 mm, wewnątrz nalepki w odległości 12,5 mm od jej krawędzi, powinna przebiegać równoległa linia w tym samym kolorze co kolor symbolu

Podklasa 4.3

Nazwa: Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne
Nalepki na przesyłkach: powinny mieć kształt kwadratu obróconego o kąt 45° (kształt rombu), o długości boku co najmniej 100 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od krawędzi, powinna przebiegać, równolegle do niej, linia o takim samym kolorze jak kolor symbolu. Ze względu na wielkość sztuki przesyłki podane wymiary nalepek mogą być zmniejszone pod warunkiem, że nalepki pozostaną dobrze widoczne.
Nalepki na pojazdach: minimalne wymiary: 250 x 250 mm, wewnątrz nalepki w odległości 12,5 mm od jej krawędzi, powinna przebiegać równoległa linia w tym samym kolorze co kolor symbolu

 

Klasa 5

Materiały utleniające i nadtlenki organiczne

Podklasa 5.1

Nazwa: Materiały utleniające
Nalepki na przesyłkach: powinny mieć kształt kwadratu obróconego o kąt 45° (kształt rombu), o długości boku co najmniej 100 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od krawędzi, powinna przebiegać, równolegle do niej, linia o takim samym kolorze jak kolor symbolu. Ze względu na wielkość sztuki przesyłki podane wymiary nalepek mogą być zmniejszone pod warunkiem, że nalepki pozostaną dobrze widoczne.
Nalepki na pojazdach: minimalne wymiary: 250 x 250 mm, wewnątrz nalepki w odległości 12,5 mm od jej krawędzi, powinna przebiegać równoległa linia w tym samym kolorze co kolor symbolu

Podklasa 5.2

Nazwa: Nadtlenki organiczne
Nalepki na przesyłkach: powinny mieć kształt kwadratu obróconego o kąt 45° (kształt rombu), o długości boku co najmniej 100 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od krawędzi, powinna przebiegać, równolegle do niej, linia o takim samym kolorze jak kolor symbolu. Ze względu na wielkość sztuki przesyłki podane wymiary nalepek mogą być zmniejszone pod warunkiem, że nalepki pozostaną dobrze widoczne.
Nalepki na pojazdach: minimalne wymiary: 250 x 250 mm, wewnątrz nalepki w odległości 12,5 mm od jej krawędzi, powinna przebiegać równoległa linia w tym samym kolorze co kolor symbolu
Nalepka zgodna ze wzorem nr 5.2 oznacza również, że dany produkt może być palny; nie wymaga zatem nalepki zgodnej ze wzorem nr 3. Dodatkowo powinny być stosowane następujące nalepki:
- nalepka zgodna ze wzorem nr 1, dla nadtlenków organicznych typu B,
- nalepka zgodna ze wzorem nr 8, w przypadku, gdy spełnione są kryteria dla w klasy 8 na poziomie I lub II grupy pakowania.

 

Klasa 6

Substancje toksyczne i zakaźne

 

Podklasa 6.1

Nazwa: Materiały trujące

Dopuszcza się napisy świadczące o właściwościach toksycznych: "Trucizna", "Toxic", "Poison".
Nalepki na przesyłkach: powinny mieć kształt kwadratu obróconego o kąt 45° (kształt rombu), o długości boku co najmniej 100 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od krawędzi, powinna przebiegać, równolegle do niej, linia o takim samym kolorze jak kolor symbolu. Ze względu na wielkość sztuki przesyłki podane wymiary nalepek mogą być zmniejszone pod warunkiem, że nalepki pozostaną dobrze widoczne.
Nalepki na pojazdach: minimalne wymiary: 250 x 250 mm, wewnątrz nalepki w odległości 12,5 mm od jej krawędzi, powinna przebiegać równoległa linia w tym samym kolorze co kolor symbolu

Podklasa 6.2

Nazwa: Materiały zakaźne
Dolna połowa może zawierać napis:
"MATERIAŁ ZAKAŹNY" (INFECTIOUS SUBSTANCE) oraz
"W RAZIE USZKODZENIA LUB WYCIEKU NATYCHMIAST POWIADOMIĆ SŁUZBY MEDYCZNE" (In case of Damage or Leakage Immediately Notify Public Health Authority).
Nalepki na przesyłkach: powinny mieć kształt kwadratu obróconego o kąt 45° (kształt rombu), o długości boku co najmniej 100 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od krawędzi, powinna przebiegać, równolegle do niej, linia o takim samym kolorze jak kolor symbolu. Ze względu na wielkość sztuki przesyłki podane wymiary nalepek mogą być zmniejszone pod warunkiem, że nalepki pozostaną dobrze widoczne.
Nalepki na pojazdach: minimalne wymiary: 250 x 250 mm, wewnątrz nalepki w odległości 12,5 mm od jej krawędzi, powinna przebiegać równoległa linia w tym samym kolorze co kolor symbolu
Oprócz nalepki zgodnej ze wzorem nr 6.2, sztuki przesyłki z substancjami zakaźnymi powinny być zaopatrzone w inne nalepki wymagane ze względu na właściwości tych substancji.

 

Klasa 7

Materiały promieniotwórcze

 

Kategoria I - Biała

Nazwa: Materiały promieniotwórcze
Nalepki na przesyłkach: powinny mieć kształt kwadratu obróconego o kąt 45° (kształt rombu), o długości boku co najmniej 100 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od krawędzi, powinna przebiegać, równolegle do niej, linia o takim samym kolorze jak kolor symbolu.
Nalepki na pojazdach: minimalne wymiary: 250 x 250 mm (wyjątkowo dopuszczalne 100 x 100 mm), wewnątrz nalepki w odległości 5 mm od jej krawędzi powinna przebiegać czarna, równoległa linia. Wysokość cyfry "7" nie powinna być mniejsza niż 25 mm.


Napis (obowiązkowy): czarny w dolnej połowie nalepki: "PROMIENIOWANIE"
"ZAWARTOŚĆ ......"
"AKTYWNOŚĆ ....."
Jeden pionowy, czerwony pasek po wyrazie "PROMIENIOWANIE", (wyraz promieniowanie może być zastąpiony odpowiednim numerem UN (ONZ) przesyłki);
cyfra "7" w dolnym narożu;
Szczegóły dotyczące stosowania nalepek klasy 7 zawarte są w 5.2.2.1.11 przepisów ADR.

Kategoria II - Żółta

Nazwa: Materiały promieniotwórcze
Nalepki na przesyłkach: powinny mieć kształt kwadratu obróconego o kąt 45° (kształt rombu), o długości boku co najmniej 100 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od krawędzi, powinna przebiegać, równolegle do niej, linia o takim samym kolorze jak kolor symbolu.
Nalepki na pojazdach: minimalne wymiary: 250 x 250 mm (wyjątkowo dopuszczalne 100 x 100 mm), wewnątrz nalepki w odległości 5 mm od jej krawędzi powinna przebiegać czarna, równoległa linia. Wysokość cyfry "7" nie powinna być mniejsza niż 25 mm.


Napis (obowiązkowy): czarny, w dolnej połowie nalepki:
"PROMIENIOWANIE"
"ZAWARTOŚĆ ......"
"AKTYWNOŚĆ ....."
Napis w czarnej ramce: "WSKAŹNIK TRANSPORTOWY";
Dwa pionowe, czerwone paski po wyrazie "PROMIENIOWANIE" (wyraz promieniowanie może być zastąpiony odpowiednim numerem UN (ONZ) przesyłki);
cyfra "7" w dolnym narożu;
Szczegóły dotyczące stosowania nalepek klasy 7 zawarte są w 5.2.2.1.11 przepisów ADR.

Kategoria III - Żółta

Nazwa: Materiały promieniotwórcze
Nalepki na przesyłkach: powinny mieć kształt kwadratu obróconego o kąt 45° (kształt rombu), o długości boku co najmniej 100 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od krawędzi, powinna przebiegać, równolegle do niej, linia o takim samym kolorze jak kolor symbolu.
Nalepki na pojazdach: minimalne wymiary: 250 x 250 mm (wyjątkowo dopuszczalne 100 x 100 mm), wewnątrz nalepki w odległości 5 mm od jej krawędzi powinna przebiegać czarna, równoległa linia. Wysokość cyfry "7" nie powinna być mniejsza niż 25 mm.

Napis (obowiązkowy): czarny, w dolnej połowie nalepki:
"PROMIENIOWANIE"
"ZAWARTOŚĆ ......"
"AKTYWNOŚĆ ....."
Napis w czarnej ramce: "WSKAŹNIK TRANSPORTOWY";
Dwa pionowe, czerwone paski po wyrazie "PROMIENIOWANIE", (wyraz promieniowanie może być zastąpiony odpowiednim numerem UN (ONZ) przesyłki);
cyfra "7" w dolnym narożu;
Szczegóły dotyczące stosowania nalepek klasy 7 zawarte są w 5.2.2.1.11 przepisów ADR.

Materiał rozszczepialny klasy 7

Nazwa: Materiał rozszczepialny klasy 7
Nalepki na przesyłkach: powinny mieć kształt kwadratu obróconego o kąt 45° (kształt rombu), o długości boku co najmniej 100 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od krawędzi, powinna przebiegać, równolegle do niej, linia o takim samym kolorze jak kolor symbolu.
Nalepki na pojazdach: minimalne wymiary: 250 x 250 mm (wyjątkowo dopuszczalne 100 x 100 mm), wewnątrz nalepki w odległości 5 mm od jej krawędzi powinna przebiegać czarna, równoległa linia. Wysokość cyfry "7" nie powinna być mniejsza niż 25 mm.

Napis (obowiązkowy): czarny, w górnej połowie nalepki:
"ROZSZCZEPIALNY" (FISSILE)
Napis w czarnej ramce: "WSKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA KRYTYCZNOŚCIOWEGO" (CSI);
cyfra "7" w dolnym narożu;
Szczegóły dotyczące stosowania nalepek klasy 7 zawarte są w 5.2.2.1.11 przepisów ADR.

 

Klasa 8

Materiały żrące

Nazwa: Materiały żrące
Nalepki na przesyłkach: powinny mieć kształt kwadratu obróconego o kąt 45° (kształt rombu), o długości boku co najmniej 100 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od krawędzi, powinna przebiegać, równolegle do niej, linia o takim samym kolorze jak kolor symbolu. Ze względu na wielkość sztuki przesyłki podane wymiary nalepek mogą być zmniejszone pod warunkiem, że nalepki pozostaną dobrze widoczne.
Nalepki na pojazdach: minimalne wymiary: 250 x 250 mm, wewnątrz nalepki w odległości 12,5 mm od jej krawędzi, powinna przebiegać równoległa linia w tym samym kolorze co kolor symbolu

 

Klasa 9

Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Nazwa: Różne materiały i przedmioty niebezpieczne
Nalepki na przesyłkach: powinny mieć kształt kwadratu obróconego o kąt 45° (kształt rombu), o długości boku co najmniej 100 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od krawędzi, powinna przebiegać, równolegle do niej, linia o takim samym kolorze jak kolor symbolu. Ze względu na wielkość sztuki przesyłki podane wymiary nalepek mogą być zmniejszone pod warunkiem, że nalepki pozostaną dobrze widoczne.
Nalepki na pojazdach: minimalne wymiary: 250 x 250 mm, wewnątrz nalepki w odległości 12,5 mm od jej krawędzi, powinna przebiegać równoległa linia w tym samym kolorze co kolor symbolu

 

Nalepka dodatkowa nr 11

Nazwa: Nr 11
Minimalne wymiary: prostokąt o formacie A5 (148x210mm); wymiary nalepek mogą być zmniejszone, pod warunkiem, że nalepki te pozostaną dobrze widoczne.


Z wyjątkiem klas 1 i 7, na dwóch przeciwległych stronach następujących sztuk przesyłki powinna być umieszczona nalepka zgodna ze wzorem nr 11:
- na sztukach przesyłki zawierających naczynia z materiałami ciekłymi, jeżeli zamknięcia tych naczyń nie są widoczne z zewnątrz;
- na sztukach przesyłki zawierających naczynia z urządzeniami odpowietrzającymi lub na naczyniach z urządzeniami odpowietrzającymi bez opakowań zewnętrznych;
- na sztukach przesyłki zawierających gazy skroplone, schłodzone.

 

Pomarańczowe tablice ADR umieszczane na pojazdach

       

Jednostki transportowe przewożące towary niebezpieczne, powinny być zaopatrzone w dwie prostokątne tablice odblaskowe barwy pomarańczowej, umieszczone w płaszczyźnie pionowej. Powinny być one przymocowane z przodu i z tyłu jednostki transportowej prostopadle do osi podłużnej tej jednostki. Tablice powinny być dobrze widoczne.

Jeżeli w kolumnie (20) tabeli A w dziale 3.2 wskazany jest numer rozpoznawczy zagrożenia, to pojazdy-cysterny lub jednostki transportowe zawierające jedną lub więcej cystern przewożących towary niebezpieczne powinny być dodatkowo zaopatrzone na bokach każdej cysterny lub komory cysterny w dobrze widoczne tablice barwy pomarańczowej, zgodne z wymaganiami podanymi pod 5.3.2.1.1, umieszczone równolegle do osi podłużnej pojazdu. Tablice te powinny być zaopatrzone w numer rozpoznawczy zagrożenia oraz numer ONZ podane odpowiednio w kolumnach (20) i (1) tabeli A w dziale 3.2 dla każdej substancji przewożonej w cysternie lub w komorze cysterny.

           

Tablice barwy pomarańczowej, które nie dotyczą przewożonych towarów niebezpiecznych lub ich pozostalości, powinny byc zdjete lub zakryte. Jeżeli tablice są zakryte, to ich zakrycie powinno pozostać skuteczne po 15 minutach przebywania w ogniu.

Minimalne wymiary: Tablice odblaskowe barwy pomarańczowej powinny mieć szerokość 40 cm i wysokość nie mniejszą niż 30 cm; powinny być otoczone czarnym obrzeżem o szerokości nie większej niż 15 mm. Tablice powinny być dobrze widoczne. Jeżeli wielkość lub konstrukcja pojazdu powoduje, że dostępna powierzchnia jest zbyt mała do umieszczenia takich tablic barwy pomarańczowej, to ich wymiary mogą być zmniejszone do 300 mm szerokości, 120 mm wysokości i 10 mm szerokości czarnego obrzeża.

Numer rozpoznawczy zagrożenia i numer ONZ powinny być naniesione czarnymi cyframi o wysokości 100 mm i grubości linii 15 mm. Numer rozpoznawczy zagrożenia powinien znajdować się w górnej części tablicy, a numer rozpoznawczy materiału - w części dolnej; numery te powinny być oddzielone czarną, poziomą linią o grubości 15 mm, przechodzącą w połowie wysokości tablicy (patrz Dodatek 5.3.2.2.3). Numer rozpoznawczy zagrożenia i numer ONZ powinny być nieścieralne i powinny zachować czytelność po piętnastominutowym przebywaniu w ogniu.

            Tło: barwa pomarańczowa tablic w normalnych warunkach użytkowania powinna zawierać współrzędne trójchromatyczne określone w 5.3.2.2.1, a współczynnik luminancji barwy odbitej: b > 0,12.

 

Numer rozpoznawczy zagrożenia składa się z dwóch lub trzech cyfr. Cyfry te wskazują następujące zagrożenia:

2 emisja gazu spowodowana ciśnieniem lub reakcją chemiczną

3 zapalność materiałów ciekłych (par) i gazów lub materiał ciekły samonagrzewający się

4 zapalność materiałów stałych lub materiał stały samonagrzewający się

5 działanie utleniające (wzmagające palenie)

6 działanie trujące lub zakaźne

7 działanie promieniotwórcze

8 działanie żrące

9 zagrożenie samorzutną i gwałtowną reakcją

Powtórzenie cyfry wskazuje na nasilenie wskazanego nią zagrożenia. Jeżeli zagrożenie właściwe dla danej substancji może być wystarczająco określone jedną cyfrą, to po takiej cyfrze podaje się zero. Następujące zestawienia cyfr ma specjalne znaczenie: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 i 99 (patrz 5.2.3.3.2).

Jeżeli numer rozpoznawczy zagrożenia jest poprzedzony literą "X", oznacza to, że substancja reaguje niebezpiecznie z wodą.

 

Pozostałe rodzaje znaków ADR

Oznakowanie przesyłek zawierających ograniczone ilości materiałów niebezpiecznych wyłączających stosowanie przepisów ADR

Nazwa: znak LQ - oznacza, że do przewozu tego materiału lub przedmiotu niebezpiecznego nie mają zastosowania przepisy innych działów ADR (oprócz działu 3.4; kody: LQ 0-29).
Każda sztuka przesyłki oznakowana jest w sposób widoczny i trwały:
- numerem rozpoznawczym zawartego w niej materiału, podanym w kolumnie (1) tabeli A w dziale 3.2 i poprzedzonym literami "UN"; lub
- w przypadku materiałów o różnych numerach rozpoznawczych umieszczonych w tej samej sztuce przesyłki:
1) numerami rozpoznawczymi zawartych w niej materiałów, poprzedzonymi literami "UN", lub
2) literami "LQ" ("Limited Quantities")
Minimalne wymiary: oznakowanie LQ lub UNxxxx powinno być naniesione w polu rombu, o długości boku co najmniej 100 mm, z obrzeżem zaznaczonym linią. Jeżeli wymaga tego rozmiar sztuki przesyłki, to podany wymiar może być zmniejszony, pod warunkiem, że oznakowanie pozostanie dobrze widoczne.
** Miejsce na wpisanie podklasy; nie należy wypełniać w przypadku gdy skłonność do wybuchu jest zagrożeniem dodatkowym,
* Miejsce na wpisanie grupy zgodności; nie należy wypełniać w przypadku gdy skłonność do wybuchu jest zagrożeniem dodatkowym.

 

Znak ostrzegający o gazowaniu

Na każdym kontenerze lub pojeździe, który został poddany gazowaniu, w miejscu dobrze widocznym dla osób próbujących wejść do tego kontenera lub pojazdu, powinien być umieszczony znak ostrzegawczy zgodny ze wzorem podanym poniżej. Informacje podane na znaku ostrzegawczym powinny być zapisane w języku, który przez nadawcę został uznany za właściwy.
Minimalne wymiary: 250 x 300 mm

 

Znak dla substancji o podwyższonej temperaturze

Pojazdy-cysterny, kontenery-cysterny, cysterny przenośne, specjalne pojazdy lub kontenery albo specjalnie wyposażone pojazdy lub kontenery, dla których wymagany jest znak dla substancji o podwyższonej temperaturze zgodnie z przepisem specjalnym 580 podanym w kolumnie (6) tabeli A w dziale 3.2, powinny być zaopatrzone - w przypadku pojazdów - na obu bokach i z tyłu, a w przypadku kontenerów, kontenerów-cystern i cystern przenośnych - na obu bokach oraz z przodu i z tyłu - w znak zgodny z podanym wzorem.
Minimalne wymiary: znak w kształcie trójkąta o długości boku co najmniej 250 mm w kolorze czerwonym.

 

Znak opakowaniowy Narodów Zjednoczonych

Znak ten oznacza, że opakowanie spełnia odpowiednie przepisy ADR. W opakowaniach metalowych zamiast symbolu mogą być zastosowane wytłoczone duże litery "UN"; lub znak "RID/ADR" dla opakowań dopuszczonych do transportu kolejowego oraz drogowego. Znak nie powinien on być używany do innych celów niż do certyfikacji.

Znaki informacyjne: Stosowane w innych rodzajach transportu.

Materiały niebezpieczne dla artykułów spożywczych

Znaki używane dla przesyłek mogących skazić środki spożywcze, pasze, karmę dla zwierząt, akweny wodne itp.
Znaki używane najczęściej w transporcie wodnym.

 

Niebezpieczeństwo zatrucia

Znaki określające niebezpieczne strefy lub pojemniki, w których istnieje:
- ryzyko wystąpienia w powietrzu trujących gazów,
- ryzyko wystąpienia skażonego materiału biologicznego,
Stosowane w transporcie lotniczym.

 

Zwierzęta

Znak informujący o żywych zwierzętach.

 

Materiały magnetyzujące

Znak informujący o właściwościach maganetyzujacych (zakłócających pole magnetyczne) materiału znajdujących się wewnątrz.

 

Zakaz przewóz towarów niebezpiecznych

Zakaz transportu lotniczego materiałów niebezpiecznych.

 

 

 

Opakowanie kriogeniczne

Opakowanie zawierające materiał silnie schłodzony.

 

Znak wskazujący górną płaszczyznę opakowania

Znaki informujące o sposobie układania przesyłek.

 

Transport lotniczy

Przesyłka przygotowana do transportu lotniczego.

Znaki informacyjne

Znaki na opakowaniach jednostkowych informujące użytkowników o właściwościach substancji i występujących zagrożeniach.

Znaki umieszczone poniżej znajdują się na opakowaniach jednostkowych i wskazują na właściwości materiałów ujawniające się przy ich stosowaniu. Znaki te są umieszczane na opakowaniach niezależnie od nalepek ADR. Umieszczenie tego znaku nie jest równoznaczne z materiałem niebezpiecznym w zrozumieniu przepisów ADR. O tym czy opakowanie transportowe zawiera materiał klasyfikowany w przepisach ADR informuje wyłącznie oznakowanie i nalepki według wzoru ADR.

Właściwości wybuchowe

Znak:

Symbol:

 

E

Właściwości utleniające

Znak:

Symbol:

 

O

Właściwości zapalające

Znak:

Symbol:

 

F

Natężone właściwości zapalające

Znak:

Symbol:

 

F+

Właściwości trujące

Znak:

Symbol:

 

T

Natężone właściwości trujące

Znak:

Symbol:

 

T+

 

 

 

Właściwości drażniące

Znak:

Symbol:

 

Xn

Właściwości szkodliwe

Znak:

Symbol:

 

Xi

Właściwości żrące

Znak:

Symbol:

 

C

Właściwości niebezpieczne dla środowiska

Znak:

Symbol:

 

N

Diament bezpieczeństwa

System natychmiastowej oceny niebezpieczeństwa w wypadkach z materiałami niebezpiecznym

  

3 CZERWONY

Niebezpieczeństwo zapalenia

2 ŻÓŁTY

Niebezpieczeństwo eksplozji

4 NIEBIESKI

Zagrożenie zdrowia

1 BIAŁY

Woda dopuszczalna do gaszenia

SEKTOR 1 - BIAŁY - Woda dopuszczalna do gaszenia

Puste pole w środku - woda dopuszczalna jako środek gaśniczy

W Nie używać wody jako środka gaśniczego

Przy uwolnieniu - niebezpieczeństwo promieniowania (materiał radioaktywny)

SEKTOR 2 - ŻÓŁTY - Niebezpieczeństwo eksplozji

4 - Duże niebezpieczeństwo eksplozji
3 - Niebezpieczeństwo eksplozji pod wpływem działania ciepła lub silnego wstrząśnięcia (np. przy uderzeniach). Wydzielić strefę zagrożenia. Gasić tylko zza osłony
2 - Możliwe silne reakcje chemiczne. Konieczne podjęcie wzmożonych środków ostrożności. Gaszenie z zachowaniem bezpiecznego dystansu
1 - Przy ogrzaniu materiał niestabilny. Konieczne zachowanie środków ostrożności
0 - Brak niebezpieczeństwa w normalnych warunkach

SEKTOR 3 - CZERWONY - Niebezpieczeństwo zapalenia

4 - Materiał ekstremalnie łatwopalny przy każdej temperaturze
3 - Niebezpieczeństwo zapalenia przy normalnej temperaturze
2 - Niebezpieczeństwo zapalenia przy ogrzaniu
1 - Niebezpieczeństwo zapalenia przy kontakcie z ogniem (płomieniem)
0 - Nie występuje niebezpieczeństwo zapalenia w normalnych warunkach

SEKTOR 4 - NIEBIESKI - Zagrożenie zdrowia

4 - Bardzo niebezpieczny, unikać kontaktu z płynem lub parami bez pełnej ochrony. Unikać obecności w strefie zagrożenia
3 - Bardzo niebezpieczny, obecność w strefie zagrożenia tylko w pełnym ubraniu ochronnym i aparacie izolującym
2 - Niebezpieczny, obecność w strefie zagrożenia tylko w aparacie ochrony dróg oddechowych
1 - Małe niebezpieczeństwo, zalecane maski z wkładami filtrującymi
0 - Brak zagrożenia

Opracowała Aleksandra Bosy, II rok LiZwEST